تبیین بحران مالی 2008 ه مثابه آستانه چرخش پارادایمیک در انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کاربردی است که طی آن کوشش شده تا در پرتو نظریه شومپتر- فریمن- پرز  دلایل بروز و اثرات بحران مالی- اعتباری 2008 تبیین گردد. مقاله در این راستا، دو نتیجه گیری عمده بدست می دهد: نخست این که بحران فعلی،  بازگشت عوارض به تعویق افتاده بحرانی است که حدود ده سال پیش در پی ترکیدن حباب شرکتهای با فنآوری نوین موسوم به دات کام بوجود آمد و با سیاستهای آزادسازی اقتصادی موقتا ناپدید شد، دوم اینکه این بحران با توجه به تاثیر مخربی که بر بنیادهای اقتصادی گذاشته و  تغییراتی که جریان  رویارویی با آن در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تاکنون ایجاد  شده ، نشان دهنده  چرخشی در  پارادایم فنی-اقتصادی حاکم و گذار از مرحله استقرار به مرحله گسترش در چرخه انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله سپس بطور موجز به تاثیر این فرآیند  در حوزه کشورهای درحال توسعه  می پردازد و توضیح می دهد که چگونه تطویل بحران و اتخاذ سیاستهای آگاهانه در پاره ای از کشورهای دیر آغازیده به افزایش فرصت برای پرکردن شکاف فنآوری این کشورها انجامید . این مقاله با تاکید بر اهمیت شناخت قوانین تکامل و سیر دَورانهای چرخه انقلابهای فنآوری در جریان  تدوین سیاستگذاری در توسعه علوم و فنآوری به پایان می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the 2008 Financial Crisis as an Example of Paradigm Shift in I T

چکیده [English]

This paper attempts to determine the reasons for and consequences of the 2008 Financial Crisis in the light of the Schumpeter-Freeman-Perez Theory. It posits that this crisis is a sign of the resurfacing of the symptoms of the that recession occurred in the aftermath of the so- called Dot com Bubble burst, which had been postponed by liberalized credit policies. Considering the damage it has already done to confidence in the economic rationale of current policies, this paper argues that it is a strong sign of a stylized transition from the installation period to the diffusion period in the long wave of the technological information and communication revolution and a consequent shift in the techno-economic paradigm. The paper finally focuses on the technological evolutions in developing counties and concludes that inappropriate policies to deal with the economic crisis in the center and appropriate measures and policies undertaken by some of late- comer countries on the periphery could prolong abnormally the window of opportunity to catch up with the industrialised world. This analysis shows how the theory of successive technological revolutions and a techno-economic theoretical framework could help in technological policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Techno-economic paradigm
  • consecutive technological revolutions
  • long waves of technology
  • windows of opportunity
  • financial capital
  • Economic Bubbles