عوامل، انگیزش ها و چالش های تولید دانش در بین نخبگان علمی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر از طریق پژوهش میدانی در پی بررسی عوامل و انگیزش‌های تولید دانش و بهره‌وری در بین نخبگان علمی دارای بالاترین میزان انتشار مقاله نمایه شده در ISI  می‌باشد. هدف دیگر این مقاله، شناخت و تحلیل چالش‌های تولید دانش در ایران در رابطه با فضاهای تعاملاتی و ارتباطاتی  از یک سو و هنجاری و اخلاقی از سوی دیگر است. داده‌های پژوهش با کاربرد پرسشنامه اعتبارسنجی شده جمع‌آوری و با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی  واستفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) تحلیل شده است. براساس یافته‌های اساسی مطالعه، الگوهای فردی و جمعی تولید دانش دارای گسست از یکدیگر است؛ تولید دانش با چالش فقدان شکل‌گیری  اجتماعات علمی پایدار همراه می‌باشد و در عین حال بین میزان تولید دانش و بهره‌وری افراد و هنجارمندی فردی و سازمانی آنان همبستگی‌های آماری معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors, Motives and Challenges of Knowledge Production among Scientific Elites

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Ghaneirad
  • Aboulghasem Toloo
  • Farhad Khosrokhavar
چکیده [English]

As a field study, This paper pursues factors and motivations of knowledge production and productivity among scientific elites with the highest rates of Journal article publications according to ISI figures. Another objective of this paper is to understand and analye the challenges facing knowledge production in Iran regarding interactional, communicational, normative and ethical spaces. Research data were gathered through the application of a validated questionnaire and have been analyzed by descriptive and inferential Statistics using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). According to themain findings of the study, individual and cooperative patterns of knowledge production are fragmented from each other. Knowledge production faces with challenges associated with the lake of sustainable scientific communities and, simultaneously, there are no significant statistical correlations between the rate of scholars’ knowledge production and their individual and organizational normativeness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge production
  • scientific elites
  • Knowledge generation patterns
  • scientific communities
  • scientific communications
  • scientific ethics and norms