کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله با بررسی عوامل تاثیرگذار در رویکرد دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین، تعریف و مفهوم دانشگاه کارآفرین را مورد جستجو قرار داده و مصادیق فعالیت های کارآفرینی دانشگاهی را روشن می سازد. سپس نتایج مطالعه موردی فعالیت‎های کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‎سازی نتایج تحقیقات در هفت دانشگاه مهم کشور را ارائه می دهد. مطالعه شامل بررسی وضعیت نهاد عامل، پرسنل تخصیص یافته به آنها، فرآیند کاری تعریف شده و نهایتاً عملکرد سال 85 در مورد چهار فعّالیت زیر می‎باشد: ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تحقیقات، لیسانس‎دهی و انتقال حقوق مالکیت نتایج تحقیقات، تشکیل شرکت‎های انشعابی دانشگاهی، انجام تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت و سایر سازمان ها.  فعالیت‎های انتخاب شده به عنوان مصادیق کارآفرینی دانشگاهی و فعالیت‎های ذیربط با تجاری‎سازی نتایج تحقیقات ، مورد اتفاق نظر صاحب‎نظران و محققین این زمینه می‎باشند. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‎دهد که در دانشگاه‎های مورد مطالعه، انجام تحقیقات مشترک و قراردادی با صنعت از وضعیت تثبیت شده‎ای برخوردار است و ثبت و حفاظت حقوقی  از نتایج تحقیقات اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. ولی سایر فعالیت‎ها نظیر لیسانس‎دهی و انتقال حقوق مالکیت نتایج تحقیقات و تشکیل شرکت‎های انشعابی دانشگاهی هنوز رایج نمی‎باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Entrepreneurship and commercialization of research results in Iranian universities (Case study of seven Iranian universities)

نویسندگان [English]

  • Bahman Fakour
  • Hojat Haji Hosseini
چکیده [English]

This paper reviews the factors affecting universities approaching to academic entrepreneurship and search to clarify the concept of entrepreneurial university. The paper is based on a case study done on academic entrepreneurship and research commercialization in the seven major Iranian universities. The study investigated the current situation of four important activities: protection of university IPs, licensing and transferring of university IPRs, establishment of university Spin-off Companies, contract research with industry and other organizations, with respect to : the acting organization, the personnel engaged, the work process and performance of these activities in 2006 with in the surveyed universities . The mentioned four selected activities within the framework of this study are consistence to academic entrepreneurship and research commercialization literature. The paper concludes that the process of IPs protection in the universities is recently being established. Contract research with industry is maintained but other activities like licensing and creation of Spin-off Companies has yet to be materialized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academi Entrepreneurship
  • Entrepreneurial university
  • Commercialization of research results
  • University Spin- off Companies