الگویابی مجازی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه به کمک تحلیل پوششی داده‌ها

نویسنده

چکیده

الگویابی ابزار پایش عملکرد و پویش "بهترین عملکرد" از طریق یادگیری از دیگران است. در مقاله حاضر جهت الگویابی میان پروژه های تحقیق و توسعه، مدل جدیدی تحت عنوان الگویابی مجازی (VBM) به کمک تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. از مزیت های این مدل، تعریف نشانگرهای ستانده براساس مراحل تحقیق و توسعه و رفع مشکل ناهمگونی ستانده های تحقیقاتی است. مدل پیشنهادی با استفاده از نشانگرهای نهاده - ستانده 30 پروژه تحقیق و توسعه گروه‌های پژوهشی الکترونیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بطور تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه مؤید آن است که برای تشخیص بهترین عملکرد، بایستی معیار کارایی تؤام با معیار اثربخشی بکار گرفته شوند. براساس مدل VBM، 17% از پروژه‌ها به عنوان مرجع برای سایر پروژه‌ها تشخیص داده شد. از ویژگیهای برجسته پروژه های مرجع، برنامه ریزی مؤثر نیروی انسانی و همچنین انجام بازاریابی برای واگذاری نتایج تحقیقات بوده است. استفاده از الگویابی مجازی می تواند منجر به ارتقاء قابل ملاحظه سطح کارایی پروژه‌های تحقیق و توسعه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Benchmarking for R&D Projects

نویسنده [English]

  • farhad Abbasi
چکیده [English]

Benchmarking is a tool for monitoring performance and searching for the best practice through learning from others. This paper introduces a new model, namely the Virtual Benchmarking Model (VBM), for benchmarking the R&D projects. This model uses the Data Envelopment Analysis (DEA) technique and identifies output indicators based on R&D steps and addresses the problem of monhomogeneous outputs. The proposed model was examined empirically using input-output indicators captured from 30 electronics R&D projects in IROST. Results indicate that efficiency and effectiveness criteria should be used jointly for identifying the best practices. Based on the VBM model, 17 % of R&D projects were distinguished as providing benchmarks for other projects. The main characteristics of these projects were 1) effective human resource planning and; 2) marketing the results of R&D projects. Use of the virtual benchmarking process can lead to enhance mont 08 the performance of R&D projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benchmarking
  • Data Envelopment Analysis(DEA)
  • Research and Developement(R&D)
  • Efficiency
  • Electronics Projects