پیش‌بینی منابع انسانی متخصص مورد نیاز ایران در عرصة مهندسی فنّاوری اطلاعات در برنامة چهارم توسعة کشور

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 استادیار، مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در جهان امروز، فنّاوری اطلاعات به عنوان مهمترین رکن توسعه جوامع بشری محسوب شده و روز به روز برشتاب حرکت جوامع از دوران صنعتی به عصر اطلاعات افزوده می‌شود. مطالعات انجام شده دربارة برنامه‌های توسعة اغلب کشورها، نشـانگر محوری بودن نقش فنّاوری اطلاعات دراینگونه برنامه‌هاست و در این میان توسعة منابع انسانی متخصص به ‌عنوان مهمترین عامل برای نیل به چنین هدفی محسوب می‌شود. در مقاله حاضر نتیجة طرح پژوهشی نیازسنجی منابع انسانی متخصص کشور در عرصة مهندسی فنّاوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد؛ به همین دلیل ابتدا با ارائة تعریفی ازفنّاوری اطلاعات و نیروی کار آن، به بررسی روشهای پیش‌بینی منابع انسانی اشاره می‌شود و سپس با انتخاب یکی از روشهای یاد شده و با ترازیابی کشورهای مشابه ایران با توجه به شاخصهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، مدلی برای پیش بینی نیروی انسانی متخصص در زمینه های مهندسی مرتبط با فنّاوری اطلاعات در ایران ارائه می گردد. در پایان با مقایسة نتایج حاصل از این مدلسازی با نتایج کشورهای تراز به نقاط ضعف و قوت آن اشاره می شود. نتایج این تحقیق از آن حکایت دارد که سالیانه حدود پنج هزار نیروی انسانی متخصص باید در رشته‌های برق، الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات در مقاطع تحصیلی مختلف تربیت و به بازار کار کشور عرضه گردد. با احتساب رشته‌های جدیدی همچون‌ دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، جامعه شناسی و فنّاوری اطلاعات،  یادگیری الکترونیکی و نظایر آن که بتازگی مورد توجه نظام آموزش عالی در کشورها قرار گرفته است، در برنامة چهارم توسعه کشور تربیت نیرویی حدود سی تا چهل هزار نفر در رشته‌های‌ مرتبط با فنّاوری اطلاعات و در مقاطع مختلف آموزش عالی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحقیق لازم است برای حصول اطلاعات دقیق‌تر برای برنامه‌ریزی هر دو سال یک بار روند پیش‌بینی با اطلاعات جدید تکرار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting the Required Information Technology Experts during the Fourth National Development Plan in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fathian 1
  • Gholam Ali Montazer 2
1 Assist. Prof.,Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Department of Information Technology Engineering, School of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Information Technology (IT) is transforming the world. A major shift in the way we live, learn and work has already begun with the arrival of the information age. This phenomenon is evident not just in the advanced countries but also is rapidly spreading across the globe. The construction of the information society, however, cannot be done without active governmental involvement in the creation of an information infrastructure and the reformation of the education system. In particular, human resources development is seen throughout the world as crucial to the development of information-based economies and the achievement of global competitiveness. This poses a serious challenge for the developing countries such as Iran that want to keep pace with the forerunners without lagging too far behind in the race towards the knowledge-based economy. This paper aimed presenting the results of a research on forecasting of the required experts for information technology fields in Iran. To do this, studing some forecasting models for the required human resources primarily and using benchmarking method, Iran’s required experts in information technology engineering have been estimated during The Fourth National Development Plan. The results showed that Iran’s educational organizations must train approximately 30 to 40 thousands of educated people in different sections of higher education through the Fourth National Plan.  The results also showed that this study should be repeated every two years using new data to conclude valid and applicable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Human Resource
  • Forecasting model
  • Iran
  • َAllignment