کلیدواژه‌ها = ظرفیت جذب
یادگیری فناورانه و سیاست‌های حمایت از آن

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 439-454

سید سپهر قاضی‌نوری؛ آیدا مهاجری


الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه‌های بخش الکترونیک هوایی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 25-37

محمد نقی زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ منوچهر منطقی؛ پیام حنفی‌زاده؛ رضا نقی زاده