نویسنده = سید حبیب ا... طباطباییان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی


2. ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست‌گذاری دانش در این حوزه

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 45-72

محمود ناصری جزه؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی فاتح راد


3. مهمان سردبیر

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389

سید حبیب ا... طباطباییان