فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از غربال توسط سر دبیر و در صورت داشتن شرایط اولیه، حداکثر ظرف یک هفته به داوری دو سوکور (Double bind) ارجاع می شوند