ارائه یک معماری سرویس گرا برای شبکه همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

نقش محیط‌های علمی و ضرورت بررسی و مدیریت تبادلات علمی میان آنها و عصر ارتباطات امری انکارناپذیر است محیطهای علمی بسیاری در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که علاوه بر ارتباطات علمی داخلی، نیاز به برقراری ارتباط با سایر جوامع علمی دارند بدین منظور و بر اساس منافع مشترکی که میان این محیط‌های علمی وجود دارد همکاری‌های علمی میان آنها شکل می‌گیرد. از طرف دیگر ، از آنجا که این تبادلات در محیط علم الکترونیکی انجام می‌شود تدوین یک معماری که تبادلات میان محیط‌های علمی را نشان دهد کار بررسی آن را ساده‌تر می‌سازد. در این مقاله با توجه به نیاز روزافزون به ارائه راهکاری برای مدیریت همکاری‌های علمی در سطح بین‌المللی، یک معماری سرویس‌گرا برای مدیریت همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی ارائه شده است همچنبن برای نشان دادن بهتر ارتباط اجزاء ، معماری با یکدیگر ، نمودار توالی زبان مدل‌سازی سیستم طراحی گردیده است. از آنجا که معماری شبکه همکاری علمی در محیط علم الکترونیکی برای حالات کلی ارائه شده دو مورد کاری نیز بیان و معماری متناسب آنها مورد بررسی قرار می ‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Service-Oriented Architecture for Scientific Collaboration Network in the E-Science Environment

چکیده [English]

In the age of communication, the necessity of studying and managing of scientific exchanges in scientific communities is undeniable. There are many scientific communities in the national and international level that in addition to internal scientific collaboration, they need to communicate with other scientific communities. For this purpose and on the basis of common interests among these scientific environments, the scientific collaboration will be formed among them. On the other hand, these scientific exchanges shape in the scientific environments and development of an architecture that show these scientific exchange makes it easier to review. Hence, in this paper, a service-oriented architecture for scientific collaboration network in the e-science environment is presented in general form. Also to understanding relationship among architecture components, sequence diagram of system modeling language (SysML) is depicted. Finally, Based on the general service-oriented architecture and to show the efficiency of the proposed architecture, two case studies are surveyed.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Science
  • scientific exchanges
  • Scientific collaboration
  • crowd science