تاثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه

نویسندگان

چکیده

تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری، باعث افزایش بهره وری، تقویت و جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات میگردد. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها میتوانند درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به انجام تحقیق و توسعه اختصاص دهند؟ حکمرانی خوب با فراهم کردن چارچوب نهادی مطلوب، موجب افزایش سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی میگردد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر حکمرانی بر شدت تحقیق و توسعه با استفاده از داده های آماری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1996 تا 2011 است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM (تخمین زده شده است. همچنین متغیرهای نسبت خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدهاند. نتایج این مطالعه نشان میدهد حکمرانی خوب، اثر مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای مورد مطالعه دارد. ضرایب تخمینی متغیر خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی برای هر دو دسته از کشورها مثبت و معنیدار بوده است. اما ضریب تخمینی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار، ولی برای کشورهای در حال توسعه منفی و معنی دار بوده است. همچنین ضریب نسبت واردات کالا و خدمات، برای هر دو دسته کشورهای منتخب منفی و غیرمعنی دار و ضریب شاخص فراوانی منابع، برای کشورهای توسعه یافته منتخب مثبت و معنادار اما برای کشورهای در حال توسعه، منفی و غیرمعنی دار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Good Governance on R&D Intensity of Selected Developed and Developing Countries

نویسنده [English]

  • Abolfazl Shahabadi
چکیده [English]

Research & development and technology progress cause productivity increase, enhancement and mobility of production factors and more variety in products. The important question is why some countries assign a higher percentage of their GDP to research and development? Good governance will cause increase in research and development costs to the Gross Domestic Product by providing desirable institutional framework. The main objective of this study is to evaluate the effect of governance on R&D intensity by using the data of the selected developed and developing countries over the 1996-2011 periods. The relationships between variables estimated by using the generalized methods of moments (GMM). As well as the net flow of foreign direct investment to GDP ratio, an indicator of human capital, industry value added sector to GDP ratio, imports of goods and services and abundance of natural resources are considered as control variables. Results obtained from this study show that improvement of the governance index has a positive and significant effect on the research and development intensity in both studied countries. The estimated coefficients of the net foreign direct investment to GDP ratio variable and human capital are positive and significant in both groups. However, the estimated coefficients of the industry value added sector to GDP ratio is positive and significant in developed countries and negative insignificant for developing countries. As well as the ratio of imports of goods and services have negative and insignificant impact for both studied countries and The coefficient of resource abundance index is positive and significant in developed countries and negative insignificant for developing countries.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development
  • Governance
  • Developed country
  • Developing countries
  • dynamic Panel Methods