مدل مفهومی انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه بسیاری از پروژه های بزرگ و زیرساختی جهان مانند پروژه های نفتی بین المللی ، به صحنه نبردی برای یادگیری تبدیل شده و بسیاری از سازمان ها از این پروژه ها برای ارتقا سطح دانش و قابیلت های خود استفاده می کنند ، اما در همین پروژه ها عوامل متعددی وجود دارد که اگر به خوبی مدیریت نشوند باعث کاهش و یا از دست رفتن فرصت های یادگیری می شود . هدف از این مقاله ، شناسایی عوامل کلیدی موثر بر انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران و ارائه مدل مفهومی در این رابطه می باشد. تحقیق حاضر با رویکردی کیفی -اکتشافی ، با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای و مشارکت 188 نفر از خبرگان صنعت نفت ایران انجام شده است . 22 عامل در این رابطه شناسایی شدند که از میان آن ها 10 عامل از جمله "بالاتر بودن سطح بلوغ شرکت خارجی در مدیریت پروژه" ، "انگیزه و تمایل شرکت داخلی به کسب دانش مدیریت پروژه از شرکت خارجی" و "استحکام روابط و تعاملات دو شرکت با یکدیگر" به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی در صدر اولویت ها قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Model of Project Management Inter-Organizational Knowledge Transfer in Iran Petroleum International Consortiums

نویسنده [English]

  • Mojtaba Azizi
Assistant Professor of Project Management and Construction, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Today many of the large and infrastructure projects in the world are turning into learning battlefields and a growing number of organizations participate in such projects to improve their knowledge and capabilities. Not to manage properly, there are several factors that hinder knowledge transfer and learning opportunities in these projects. This research aims to identify key factors affecting project management inter-organizational Knowledge transfer in Iran petroleum international consortiums and to provide a conceptual model for it. Having an explorative and qualitative approach, a 3stage Delphi method is conducted with the contribution of 18 experts from Iran petroleum industry. 22 factors are explored in this research and the most important factors like: "the higher maturity of foreign partner in project management", "local partner level of intention and motivation to acquire PM knowledge from foreign partner" and "tie strength between partners" are prioritized as the top 10. Comparison with previous research findings, a couple of new revealed factors, and several practical and theoretical suggestions are also discussed in this paper.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter Organizational Knowledge Transfer
  • Organizational Capability Development
  • Project Management Knowledge
  • International Consoriums
  • Iran Petroleum Industry