نگرش های عامه به علم و فناوری در بین شهروندان تهرانی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر در پی تعیین گروه‌های نگرش عمومی به علم و فناوری با دو بعد اساسی دانش و نگرش در ایران است. بدین منظور پرسشنامه‌‌ای متشکل از سنجه‌ها و متغیرهایی برگرفته از تجربیات سایر کشورها و نظر خواهی از متخصصان ایرانی تنظیم و با مجموعه‌ای از سؤالات باز و بسته در بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری توزیع شد. داده‌های بدست آمده از این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه‌‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که مهمترین یافته حاصل از پژوهش، وجود پنج گروه نگرشی به علم در بین مخاطبان بوده است: «بی‌تفاوت‌‌ها به علم » ، «دوستداران علم»، «حمایتگران علم» و «ناباوران علم» . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

english title

چکیده [English]

This paper tries to determine the groups of public attitudes to science and technology with two main aspects of knowledge and attitudes in Iran. Therfore a questionnaire consisting of indicators and variables obtained from the experiences of other countries and the viewpoints of Iranian experts was set. The questionnaires with a series of open and closed questions were distribued among 300 residents of Tehran as the research sample. The data from the questionnaire were analyzed using explanatory factor analysis and cluster analysis. The most important findings of this research show the existence of five attitudinal groups to science among the respondents, that are "indifferents to science", "believers to science",” lovers  of science", "supporters of science" and "unbelievers to science."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public understanding of science
  • the attitudinal groups
  • indifferents to science
  • believers to science
  • lovers of science
  • supporters of science
  • unbelievers to science