سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش کلیدی آموزش عالی در جامعه و تأثیر فراگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط و کارکردهای دانشگاه هدف مقاله آن است که سناریوهای آموزش عالی ایران متأثر از فناوری اطلاعات در افق زمانی سال 1404 شناسایی و اصلی‌ترین سناریوهای آموزش عالی مورد بحث قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا مهمترین پیشران‌های آموزش عالی، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به مقتضیات  آموزش عالی کشور و ددیگاه صاحبنظران، مهمترین عدم قطعیت‌ها و عوامل کلیدی شکل دهنده آموزش‌عالی در افق چشم انداز شناسایی می‌شود. این عوامل، سناریوهای بدیل نظام آموزش عالی کشور را در افق سال 1404 شکل می‌دهند. در گام بعد با استفاده از روش ترکیبی سناریونگاری ، چهار سناریو اصلی تحت عناوین « شمشماد خانه پرور» ، « سرو چمان» ، «رز رنگین کمان» و « یاس ارغوانی » برای آینده آموزش عالی ایران تدوین و اعتبار سنجی شده است. نکته مهم این چهار سناریو ، امکان پذیری تحقق آنها در افق سال 1404 خورشیدی است و از اینرو چارچوب مناسب را برای سیاستگذاری در اختیار برنامه‌ریزان ملی قرار می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iraninan Higher Education Future Scenarios Drived by Information Technology

چکیده [English]

Considering the importance of higher education in the society and the effects of technology developments on society, in this paper the alternative scenarios of higher education in Iran affected by information technology (IT) in the 1404 time horizon are discussed. At first, the most important drivers of higher education are reviewed, then considering the higher education circumstances and experts’ opinions, the most important uncertainties and key factors that construct higher education in the 1404 time horizon are identified. Using combined scenario-writing, in the next step four scenarios, “Domestic hedge”, “flauntingly Cypress”, “Rainbow Rose” and “Lilac” that are affected by technological factors are developed. Possibility of these four scenarios in 1404 time horizon provides appropriate framework for decision makers to set policies for the higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Future Studies
  • Information Technology
  • Uncertainities
  • Alternative Scenarios