اسامی داوران سال 1400

 • رضا اسدی فرد
 • زهرا اسلامی
 • مسعود افشاری مفرد
 • مرتضی اکبری
 • کیوان الستی
 • ماندانا آزادگان مهر
 • مهدی پاکزاد
 • صادق پیوسته
 • فاطمه ثقفی
 • علی چاپرک
 • رضا حافظی
 • مصطفی حسینی گلکار
 • مریم حسینی لارگانی
 • آرمان خالدی
 • امیرحسین خالقی
 • نسرین دسترنج
 • سعید روشنی
 • پریسا ریاحی
 • ابوالقاسم سرآبادانی
 • علی محمد سلطانی
 • حسین شیخ زاده
 • محمدصادق صارمی
 • کیوان صالحی
 • مهدی فاطمی
 • کیارش فرتاش
 • سید سپهر قاضی نوری
 • بهمن کارگر شهامت
 • معصومه کاظمی
 • گارینه کشیشیان سیرکی
 • زهرا کلاتهایی
 • اسماعیل کلانتری
 • سحر کوثری
 • زهرا محمدهاشمی
 • جواد مشایخ
 • فرخنده ملکی فر
 • ایمان میرعمادی
 • طاهره میرعمادی
 • حامد نصیری
 • محسن نظرزاده زارع
 • فاطمه هشدار
 • نجم الدین یزدی