دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تابستان 1400 (ویژه نامه علم و جامعه )