دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1396 
1. مهمان سردبیر

صفحه 1-1

مریم سادات قریشی خوراسگانی


3. تأثیر مؤلفه‌های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار

صفحه 19-29

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش


5. الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

صفحه 33-43

محمد نیک بین؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ رضا ماحوزی


6. تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران