دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1395 
1. نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


7. تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران