دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1394 
شناسایی راه‌کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی

صفحه 2-14

اعظم میرزمانی؛ علی‎اصغر سعدآبادی؛ صدیقه رضاییان فردویی


فاوا و نابرابری درآمد در ایران

صفحه 15-26

ابوالقاسم گل‌خندان؛ مجتبی خوانساری؛ داود گل‌خندان


نگرش‌های عامه به علم ‌و فناوری در بین شهروندان تهرانی

صفحه 83-94

سید محمدامین قانعی‌راد؛ سیده مرجان طباطبایی