دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، فروردین 1392 
نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نگاهی تحلیلی به پراکندگی جغرافیایی اختراعات در ایران

صفحه 17-27

سید کامران باقری؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی؛ صادق پیمانخواه؛ لیلا شفیعی


انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها- کارت امتیازی متوازن

صفحه 67-82

محمد عباسی؛ مریم اشرفی؛ امیرسامان خیرخواه؛ حمید بنیاد؛ حمیدرضا قربانزاده کریمی