دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، مهر 1390 
نامه سردبیر

صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری

صفحه 33-48

حجت اله حاجی حسینی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد عباسی؛ مهدی الیاسی