موضوعات = سیاست فناوری
طراحی و تبیین مدل پویایی سیستم در ارتقای قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر تحلیل کتابشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jstp.2021.10842.1405

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکورانی؛ مسعود ربیعه؛ علیرضا موتمنی


تحلیل و ارزیابی آمیزه سیاست‌های توسعه فناوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22034/jstp.2022.11064.1514

مسلم موسوی درچه؛ حسن کریمیان