کلیدواژه‌ها = فرارسی فناورانه
نگاهی به مطالعات فرارسی فناورانه از منظر گذارهای پایدار: رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 73-90

10.22034/jstp.2020.12.1.1137

سوما رحمانی؛ محسن علیزاده ثانی؛ مهدی مجیدپور؛ محمد ولی‌پور خطیر


نقش سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در توسعه نظام‌های بخشی نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 155-169

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی‌نوری


نقش سیاست‌های فناوری و نوآوری در تسهیل و تسریع فرارسی فناورانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 455-467

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ مصطفی صفدری رنجبر


تحلیل تلاش‌های فرارسی فناورانه بنگاه‌های زیست‌داروی ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1397، صفحه 49-63

10.22034/jstp.2019.10.4.539574

علی صابر؛ شعبان الهی؛ مهدی مجیدپور؛ علی شایان؛ سید محمد صاحبکار