کلیدواژه‌ها = دانشگاه
دلالت‌‌های رویکرد قابلیت‌‌های انسانی در آموزش‌‌ عالی: روش فراترکیب

دوره 16، شماره 3، آبان 1402، صفحه 55-76

10.22034/jstp.2023.11364.1664

سمیه ملک مکان؛ محمد ابویی اردکان؛ وحید محمودی


نگاه به دانشگاه از منظر کارآفرینی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-2

مریم السادات قریشی خوراسگانی