کلیدواژه‌ها = تولید دانش
تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 97-111

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی


عوامل، انگیزش ها و چالش های تولید دانش در بین نخبگان علمی

دوره 1، شماره 2، تیر 1387، صفحه 71-86

محمد امین قانعی‌راد؛ ابوالقاسم طلوع؛ فرهاد خسرو خاور