نویسنده = فاطمه ثقفی
پیش‌بینی الگوی تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبنای رویکرد چندسطحی به گذار

دوره 12، شماره 4، دی 1398، صفحه 77-98

/jstp.2020.11.4.1066

علی محقر؛ فاطمه ثقفی؛ نیما مختارزاده؛ ماندانا آزادگان‌مهر


مبانی و نظریه‌های سیاست‌گذاری برای مدیریت گذارهای فناورانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 221-237

فاطمه ثقفی؛ ماندانا آزادگان‌مهر


توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران: یک رویکرد مورفولوژیک

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-15

سحر کوثری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ قاسم عمو عابدینی