نویسنده = سعید روشنی
بررسی اهداف و ابزارهای سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوری

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 71-86

سیدسروش قاضی‌نوری؛ حمید کاظمی؛ سعید روشنی؛ نیلوفر ردائی


تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

دوره 6، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-17

سعید روشنی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری

دوره 6، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-23

سید سروش قاضی نوری؛ سعید روشنی؛ نفیسه رضایی نیک


تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تیر 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی