نویسنده = زهرا ابوالحسنی
تعداد مقالات: 3
ویژگی‌های اصلی "نظام علم" در دیدگاه اسلامی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 87-100

زهرا ابوالحسنی؛ احمدرضا اخوت


ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 4، مهر 1393، صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی؛ علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر پورعزت


بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت زنجیره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ایرانی

دوره 4، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 71-86

محمد علی بحرینی زارج؛ فاطمه صالحی یزدی؛ زهرا ابوالحسنی