نویسنده = جهانیار بامداد صوفی
تعداد مقالات: 3
مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکت‌های نانوفناوری در ایران

دوره 4، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 1-16

پوراندخت نیرومند؛ فاطمه میرجلیلی؛ جهانیار بامداد صوفی


الگوی فرآیند تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران

دوره 4، شماره 2، دی 1390، صفحه 41-56

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری


گونه‌شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چندموردی

دوره 3، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 61-78

سید حبیب الله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمد رضا تقوا؛ رضا اسدی فرد