اسامی داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

رضا

اسدی فرد

 

زهرا

اسلامی

 

مسعود

افشاری مفرد

موسسه مطالعات بازرگانی

مرتضی

اکبری

گروه کارآفرینی فناورانه دانشکده کارآفرینی

کیوان

الستی

استادیار گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ماندانا

آزادگان مهر

 

مهدی

پاکزاد

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

صادق

پیوسته

 

فاطمه

ثقفی

دانشیار دانشگاه تهران

علی

چاپرک

 

رضا

حافظی

مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

مصطفی

حسینی گلکار

استادیار آینده پژوهی،  پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت،  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مریم

حسینی لارگانی

 

آرمان

خالدی

پژوهشکده مطالعات فناوری

امیرحسین

خالقی

 

نسرین

دسترنج

 

سعید

روشنی

 

پریسا

ریاحی

 

ابوالقاسم

سرآبادانی

 

علی محمد

سلطانی

 

حسین

شیخ زاده

 

محمدصادق

صارمی

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

کیوان

صالحی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مهدی

فاطمی

 

کیارش

فرتاش

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

سید سپهر

قاضی نوری

 

بهمن

کارگر شهامت

مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

معصومه

کاظمی

دانشگاه تهران

گارینه

کشیشیان سیرکی

گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

زهرا

کلاتهایی

 

اسماعیل

کلانتری

دانشگاه تربیت مدرس

سحر

کوثری

 

زهرا

محمدهاشمی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

جواد

مشایخ

 

فرخنده

ملکی فر

 

ایمان

میرعمادی

 

طاهره

میرعمادی

 

حامد

نصیری

 

محسن

نظرزاده زارع

استادیار دانشگاه ملایر

فاطمه

هشدار

 

نجم الدین

یزدی