فراخوان مقاله برای ویژه نامه مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم های پیچیده صنعتی

فراخوان مقاله 
برای ویژه نامه 
مدیریت فناوری و نوآوری  در سیستم های پیچیده صنعتی

فراخوان مقاله
ویژه نامه
مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم های پیچیده صنعتی