دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1397 
5. بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرریز فناوری به شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایرانی

صفحه 47-56

علی سلیم؛ محمد رضا رضوی؛ رضا رادفر؛ فرهاد غفاری؛ مسعود افشاری مفرد


7. بنگاه‌های «پُررشد» و تأثیر آنها بر اشتغال در ایران

صفحه 73-88

پریسا ریاحی؛ محسن قوامی پور؛ علیرضا شکری