دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1397 
2. تحلیل نظام نوآوری فناورانه با تأکید بر نقش عوامل زمینه‌ای؛ مورد مطالعه: فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی

صفحه 2-17

حسین حیرانی؛ ناصر باقری مقدم؛ سیدحسن قدسی پور؛ علی وطنی؛ سید حبیب اله طباطبائیان


3. بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

صفحه 17-29

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی