دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، بهار 1393 (بهار و تابستان 93) 
4. تحلیل ساختار شبکه نوآوری نانو ایران در حوزه سلامت

صفحه 29-38

مرتضی محمودزاده؛ محمود البرزی؛ سهراب خلیلی شورینی