دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1387 
4. اولویت‌یابی کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

صفحه 29-42

منصوره عبدی؛ محمدرضا امین ناصری؛ محتبی شریعتی نیاسر


7. عوامل، انگیزش ها و چالش های تولید دانش در بین نخبگان علمی

صفحه 71-86

محمد امین قانعی‌راد؛ ابوالقاسم طلوع؛ فرهاد خسرو خاور