نامه سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نامه سردبیر
dor 20.1001.1.20080840.1394.8.3.1.0

عنوان مقاله [English]

EDITORIAL

نویسنده [English]

  • Seyed sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

نامه سردبیر