امر موقت و توسعه هویت حرفه ای دانشجویان دکتری در ایران

نویسنده

چکیده

در چند سال اخیر، تعداد دانشجویان دکتری افزایش یافته است. این پدیده، نگرش به فعالیتها و جایگاه دانشجویان دکتری را تغییر داده و بر فرآیند توسعه هویت حرفهای آنها تأثیر گذاشته است. در همین راستا این پژوهش سعی دارد توسعه هویت حرفهای دانشجویان دکتری علوم اجتماعی را بررسی کند. روش تحقیق، نظریه مبنایی است. این مقاله خوانشی عملگرایانه از روش نظریه مبنایی دارد و مدلی برای منطق کشف آن با استفاده از قیاس محتمل ارائه کرده است که نقش محقق و مفاهیم موجود در پیشینه نظری تحقیق در مراحل مختلف گردآوری و تفسیر داده ها را روشن میکند. دادهها از طرق مصاحبه با 15 نفر از دانشجویان رشته های علوم اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی گردآوری شدهاند. یافته های تحقیق نشاندهنده عدم تعین هویت حرفه ای دانشجویان دکتری است. دانشجویان در حوزه های مختلف به صورت موقت، فعالیت های متنوعی انجام میدهند که واکنشی به فقدان چشمانداز موقعیت حرفه ای آنها است. فعالیت های متنوع و موقت دانشجویان دکتری در زمینه های مختلف با مفهوم نظری «امر موقت» توضیح داده شده است تا بتوان تنوع کنشهای دانشجویان را در سطح تجربی توضیح داد. به طور خلاصه «امر موقت»، موقعیت زمانی بین حال و آینده نامعلوم است. این موقعیت ابهام آمیز، شکننده و سیال است. فرد در این موقعیت نمیتواند نقش و جایگاه خود را در آینده تشخیص دهد. بنابراین به تناسب نیاز و برآوردهای ذهنی خود آموزشهای متفاوتی میبیند و فعالیتهای مختلفی در میدانهای مختلف انجام میدهد. بر این اساس عدم تعین هویت حرفه ای، تاکتیک ارادی دانشجو برای رویارویی با «امر موقت» است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“The Temporary” and Developing the Theory of Doctoral Student Professional Identity in Iran

چکیده [English]

In recent years the number of doctoral students in Iran have been increased. This phenomena has changed the attitude toward status and activity of doctoral students and hence has affected their professional identity development process. Accordingly this study aims to investigate the professional identity development of social science PhD students. Grounded theory is a method of this study. By a pragmatic reading of grounded theory, this study propose a Abductive model as a logic of discovery of grounded theory that clarify the role of researcher, concepts and literature review in various stages of collecting and interpreting data. Data have been collected through interview with 15 student of the social science at Allameh Tabatabaie University. The finding shows the indeterminacy of doctoral student’s professional identity. Temporarily Students do various activities in different areas that is a reaction to the lack of professional position prospect. Various and temporary activities of doctoral student in different fields has been explained by a theoretical concept of "The Temporary" so that to illustrate variety of student’s action in concrete level. In short, "The Temporary" is a time condition, between the present and unknown future. This ambiguous position is fragile and fluid. In this position Student cannot recognize his role and place in the future, so depending of subjective estimate, he/she trains and acts in a various fields. Accordingly, indeterminacy of doctoral student’s professional identity is an informed tactics of student to deal with "The Temporary".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ph.D. student
  • the temporary
  • professional identity
  • Grounded theory
  • Abduction