یادگیری فناورانه در صنعت نفت: مطالعه موردی فازهای توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی

نویسندگان

-

چکیده

 تجربه اجرای مکرر پروژه‌های توسعه‌ای با حضور پیمانکاران خارجی در صنعت نفت نشان داده که یادگیری فناورانه در این صنعت از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است این مقاله در ریشه‌یابی این مسأله به دنبال شناسایی عواملی است که بر عملکرد یادگیری فناورانه در نظام ‌های فنی-اجتماعی بزرگ تأثیر گذار هستند. مقاله با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد مدل فرآیندی رخداد یادگیری در صنعت نفت را ترسیم و گلوگاه‌های موجود را شناسایی نموده است نتایج مطالعات میدانی وشواهد تجربی حاصله از صنعت نفت نشان‌ می‌دهد که رژیم نهادی صنعت نفت، ، سناریوهای یادگیری فناورانه در این صنعت را تضعیف می‌کند. این رژیم دچار قفل‌شدگی نهادی است که منجر به " هم تکاملی منفی" کنشگران اجتماعی فعال در این صنعت و نهایتاً تضعیف یادگیری فناورانه در آن می‌شود. هم تکاملی منفی منجربه تغییر استراتژی در طرف دیگر عرضه گردیده و در این وضعیت، تأمین کنندگان تلاش می کنند با اتخاذ استراتژی‌هایی که به تثبیت رژیم فعلی کمک می‌کند جایگاه رقابتی خود را در بازار حفظ کنند. این مسأله موجب غلبه و حاکمیت روتین های منسوخ فناورانه در بنگاه‌ها و نهایتاً شکست یادگیری فناورانه در صنعت نفت می گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

english title

نویسندگان [English]

  • Mojdeh MiriMoghaddam
  • Seyed Sepehr Ghazinoory
-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Learning
  • Institutional Lock- in
  • Co- evolution
  • Petroleum Industry
  • ُSouth Pars