جستاری در اخلاق فناوری، پیشنهاد چارچوبی برای تحلیل

نویسنده

چکیده

از دیگاه‌های گوناگون می‌توان به فناوری نگریست و ابعاد آن را بررسی کرد، از سویی، کسانی نگاهی ابزاری به فناوری دارند و از سویی دیگر ، کسانی از چشم اندازی ریشه‌ای آن را واکاوی کرده‌اند و حتی از دیدگاهی هستی‌شناسانه به آن پرداخته‌اند. یکی از جنبه‌های اساسی در مطالعه فناوری، پرسشهای اخلاقی است که پیش می‌کشد و جایی است که مفاهیم " درست / نادرست" و " نیک / بد" سربر می‌آورند. مسأله اساسی مقاله حاضر یافتن نسبت اخلاق و فناوری است و با پرسش چگونگی طرح پرسش‌های اخلاقی در قلمرو فناوری پیش می‌رود و به بیان دیگر ، این مقاله بنا دارد تا فناوری را در پیوند با اخلاق مسأله‌ساز کند. رویکرد مقاله اکتشافی است و با هدف فراهم‌آوردن چارچوبی کلان بیان مسائل اصلی اخلاقی و فناروی دنبال می‌شود. سرانجام ، مدلی سه بخشی پیشنهاد می‌شود، چارچوبی که با بهره‌گیری از آن می‌توان به طرح ساخته و پرداخته‌‌ترین پرسش‌های اخلاقی فناروی و ژرف‌کاوی آنها پرداخت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics of Technology, a Framework for Evaluation

چکیده [English]

Examining technology and its many facets could be done from multiple perspectives. Some take on instrumental view about technology, while others hold more radical views and even consider it as an ontological phenomenon. One of the main aspects of technology is the ethical questions it poses, i.e. when notions of right/wrong and good/evil come forth.

In this paper, relationships between technology and ethics are sought and posing ethical questions in technological domains is addressed, to put it differently, seeks to problematize technology in relation to ethics. The enquiry is exploratory, it is conducted to provide a high-level framework to address main ethical issues in technology.

Ultimately, a triad will be established, by which more elaborated ethical questions can be raised and rigorous scrutiny of the subject can be possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology