فاوا و نابرابری درآمد در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف اصلی این مقاله رابطه علیت بین شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری درآمد در ایران در طی دوره زمانی 1392-1373 است . به عبارت دیگر آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش نابرابری درآمد در ایران بوده است یا بالعکس نابرابری درآمدعلت میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است ؟ و آیا بازخوردی بین آن ها وجود دارد .به این منظور از روش تجزیه تحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید(UCEM) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماتو استفاده شده است .یافته های این تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یکطرفه از سمت نابرابری درآمد به تمام شاخص هایفناوری اطلاعات و ارتباطات است .به این معنا که نابرابری درآمد در کشور سبب گسترش شکاف دیجیتالی خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ICT and Income Inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Golkhandan 1
  • Mojtaba Khansari 2
  • Davoud Golkhandan 2
1 PhD student in Public sector economics.Lorestan University.Iran
2 -
چکیده [English]

The main objective of this paper is to examine causality between ICT indicators and income inequality in Iran during the period 1994-2013. In other words, does the information and communication technologies, increasing income inequality in Iran or vice versa, income inequality is causality the availability of information and communication technology? And is there a feedback between them? To analyze, we use annual time series including unit root test and two methods: casual bounds test approaches based on unrestricted error correction model (UECM) (Pesaran et al. (2001)) as well as Toda and Yamamoto's Granger non-causality test (1995). Findings show a one-way causality from income inequality to all ICT indicators. This means that income inequality in the country will lead to the expansion of the digital divide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Income Inequality
  • Bounds Test
  • Toda and Yamamoto’s Causality Test
  • Iran