شناسایی راه کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی

نویسندگان

-

چکیده

موسیقی بومی ایران با معضلات عدیدهای روبروست که هویت و فرهنگ بومی جامعه ایران را تهدید میکند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل اصلی معضلات موسیقی بومی ایران و ارائه راهکارهایی برای برونرفت از آن است. برای این منظور ابتدا با 14 نفر از فعالان عرصه موسیقی مصاحبه نموده مشکلات موسیقی بومی شناسایی میشود. سپس با توجه به این مشکلات و با استفاده از رویکرد نظام نوآوری، راهکارهایی برای برونرفت از مشکل ارائه خواهد شد. در مرحله بعد، این مشکلات و راهکارها را در قالب گزارههایی به 21 نفر از خبرگان موسیقی و نظام نوآوری ارائه نموده و گزارههای مورد اجماع مشخص میگردند. تجزیه و تحلیل این گزارهها با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مبین آن است که معضلات موسیقی بومی در ایران، معلول نابسامانی نظام نوآوری در این عرصه بوده و رفع آنها مستلزم ساماندهی نظام نوآوری در این صنعت است. به بیان دیگر ایجاد و تقویت نهادهای سیاستگذار، تأمین منابع مالی، خلق موسیقی بومی، توسعه منابع انسانی و تولید کالاها و خدمات موسیقایی میتواند بسیاری از مشکلات کنونی موسیقی بومی را از میان بردارد. با تأمل بر آنکه خبرگان این پژوهش در مورد اهمیت و جایگاه حمایت از کارآفرینی و تحقیقات انسانی- اجتماعی و دینی در خلق آثار موسیقایی به اجماع نرسیدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Organizing Solutions of Innovation System in Music Industry

نویسنده [English]

  • Aliasghar Saadabadi
-
چکیده [English]

Iranian music industry suffers from many problems. This threatens indigenous culture and identity. The aim of paper is to investigate the main causes of the problems and provide solutions for them. For that end, first interviews with 14 activists in music affairs in order to identify the problems. Then, solutions for each of the problem using innovation system approach were provided. Thereafter Fuzzy Delphi method has been used to choose the most consensus problems and solutions.      As the concluding remark, the research shows that the main reason for the problems is disorder in innovation system of music industry, and organizing innovation system in music industry is the best way to address that. In the other words, many of the current problems can be mitigated by creating and strengthening policy-making bodies, financing, creating indigenous music, developing human resources and the production of musical goods and services. However, consensus could not be reached on the importance of supporting entrepreneurship and religious- social research in the creation of music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Music Industry
  • Innovation system
  • Identity
  • Culture