نامه سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

dor 20.1001.1.20080840.1391.4.4.1.8

عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Seyed Sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran