نامه سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

dor 20.1001.1.20080840.1387.1.4.1.3

عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • seyed sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran