نامه سردبیر

نویسنده

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

dor 20.1001.1.20080840.1387.1.2.1.9

عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Mohammad Tavakkol
Professor of Sociology, Department of Sociology, Tehran University, Tehran, Iran