نسخه متنی مقاله

تحلیل تلاش‌های فرارسی فناورانه بنگاه‌های زیست‌داروی ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • شعبان   الهي

  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مهدی  مجیدپور

  عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • علی شایان

  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سید محمد صاحبکار

  عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری تهران ایران
 • علی صابر

  دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
اطلاعات تماس:
 • شعبان   الهي

  Affiliation: عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: elahi@modares.ac.ir
 • مهدی  مجیدپور

  Affiliation: عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: majidpour.mehdi@gmail.com
 • علی شایان

  Affiliation: عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: alishayan84@gmail.com
 • سید محمد صاحبکار

  Affiliation: عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری تهران ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: sahebkar@gmail.com
 • علی صابر

  Affiliation: دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: ali.saber@gmail.com
متن:
فرارسی فناورانه، از مسائل اصلی توسعه فناوری در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه بوده و تعیین فرآیند مناسب آن بر اساس شرایط نهادی و ویژگی‌های بنگاه‌های صنایع مختلف، از الزامات یک فرارسی موفق است. بررسی مطالعات حوزه فناوری حاکی از آن است که مطالعات تجربی و نظری اندکی در زمینه تعیین فرآیند مناسب فرارسی فناورانه برای شرکت‌های زیست‌دارو انجام شده است. این مقاله تلاش کرده با موردکاوی شرکت‌های موفق حوزه زیست‌داروی ایران، فرآیند مناسب فرارسی فناورانه بنگاه‌های این حوزه را با توجه به بستر آن و همچنین شرایط کشور مورد بررسی و تببین قرار دهد که برای این کار، داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با استفاده از تحلیل تم و کدگذاری، تحلیل و در قالب مدلی ارائه شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، بنگاه‌های مورد مطالعه در فرآیند فرارسی فناورانه خود ابتدا توانمندی‌های تولید (فرمولاسیون، تولید ماده مؤثره و کسب تأییدیه‌ها) را توسعه داده، سپس توانمندی نوآوری در فرآیند تولید را کسب و نهایتاً وارد مرحله کسب توانمندی توسعه سویه‌های موجود شده‌اند. یافته‌ها همچنین گزاره مؤید اینکه برای بنگاه‌ها کسب توانمندی ساده‌تر فرمولاسیون الزاماً باید مقدم بر کسب توانمندی پیچیده‌تر تولید ماده مؤثره باشد را نقض می‌کند و در واقع، شروع توسعه فناوری از توانمندی پیچیده تولید ماده مؤثره، می‌تواند یکی از رویکردهای صحیح در فرارسی فناورانه بنگاه‌های زیست‌دارو باشد.
رفرانس :