نسخه متنی مقاله

تحلیل پدیدارشناسانه عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان‌نامه

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • کیوان  صالحی

  عضو هيتعلمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
 • مجید قاسمی

اطلاعات تماس:
 • کیوان  صالحی

  Affiliation: عضو هيتعلمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: keyvansalehi@ut.ac.ir
 • مجید قاسمی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: gmajid13@gmail.com
متن:
شکل‌گیری و گسترش فعالیت مؤسسات موسوم به تولید مقاله و پایان‌نامه، نظام آموزش عالی ایران را با چالش‌های مخاطره‌انگیزی مواجه ساخته‌ که در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی، تبعاتی را به همراه داشته است. مطالعه حاضر با هدف واکاوی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر گرایش به استفاده از این مؤسسات انجام شده است. پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و ملاکی انجام گرفته است. حجم نمونه، وابسته به اشباع نظری داده‌ها بوده که بر این اساس تجربه زیسته 22 نفر از صاحب‌نظران در قلمرو موضوعی مدنظر مورد بررسی عمیق قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه‌ساختمند گردآوری و مبتنی بر راهبرد کلایزی تحلیل شده‌اند. تحلیل داده‌ها به شناسایی و دسته‌بندی پنج دسته از عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر گرایش به استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان‌نامه شامل عوامل مدیریتی، فرهنگی، نظارتی، آموزشی و فردی منتج شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رونق یافتن مؤسسات مقاله‌نویسی می‌تواند نشاط و پویایی مراکز علمی و دانشگاهی را از درون با چالش‌هایی جدی همراه و آنها را در تحقق رسالت‌شان در ارزش‌آفرینی و زمینه‌سازی رفاه و توسعه پایدار و متوازن جامعه، با مشکلات دوچندان مواجه نماید. کلیدواژه‌ها: مؤسسات تولید مقاله و پایان‌نامه، سرقت علمی، درون‌سازمانی، دانشگاه
رفرانس :