نسخه متنی مقاله

تقاضای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری؛ مطالعه موردی نمایشگاه ساخت ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • میثم نریمانی

  عضو هیئت علمي پژوهشكده مطالعات فناوري تهران
 • مصطفی شالبافی

  كارشناس‌ارشد مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه تهران
 • سعید رضا فرزانه

  دانشجوي دكتري مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي رودهن، تهران
اطلاعات تماس:
 • میثم نریمانی

  Affiliation: عضو هیئت علمي پژوهشكده مطالعات فناوري تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: Narimani.meysam@gmail.com
 • مصطفی شالبافی

  Affiliation: كارشناس‌ارشد مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • سعید رضا فرزانه

  Affiliation: دانشجوي دكتري مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي رودهن، تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
سیاست نوآوری مبتنی بر خریدهای دولت و بخش عمومی، موضوع مهمی است که طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست نوآوری قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی‌های اجرای مؤثر این سیاست، لازم است طراحی آن متناسب با شرایط کشورهای مختلف و رشته‌های فعالیتی مورد نظر انجام شود. از آنجا که ترجمان سیاست خرید دولتی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، ارتقاء یادگیری و همپایی بنگاه‌های داخلی در قالب سیاست صنعتی و فناوری است در این مقاله تلاش شده الگوی طراحی سیاست فناوری و نوآوری با بکارگیری تقاضای دولت و بخش عمومی در ایران مورد توجه قرار گیرد. پایداری و تداوم در اجرا، علتی بوده که سبب شده در این مقاله مطالعه موردی این سیاست انجام شود. با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتوای متون مقالات برگزیده انجام و سؤالات مصاحبه بر مبنای مقولات محوری به دست آمده تنظیم شده‌اند. در ادامه نیز مصاحبه با مسئولین مرتبط دولتی، شرکت‌های فعال در نمایشگاه، خریداران و نهادهای ارزیاب و واسط انجام و با تحلیل محتوای متون مصاحبه‌ها، نظریه زمینه‌ای مربوط به الگوی سیاستی پیشنهادی مقاله تدوین شده است. مدیریت هزینه‌های مبادله و نهادهای واسط به عنوان مقوله محوری معرفی و سازماندهی توانمندی‌های عرضه نوآوری (الگوی ارزیابی و پوشش ریسک نوآوری)، صورت‌بندی تقاضای بخش عمومی (تجمیع تقاضا و استانداردگذاری) و همچنین ساختار حکمرانی و زیرساخت‌ها (شرایط قرارداد، هماهنگی و تقسیم کار) اجزاء الگوی پیشنهادی است.
رفرانس :