نسخه متنی مقاله

تحلیل کیفی تجارب فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • ناصر شیربگی

 • پریسا غلامی

اطلاعات تماس:
 • ناصر شیربگی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: nshirbagi@uok.ac.ir
 • پریسا غلامی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: parisa.gholamy95@gmail.com
متن:
در سیاست‌گذاری آموزش عالی، فرصت مطالعاتی می‌تواند به عنوان یک راهبرد مهم توسعه حرفه‌ای اعضاء هیأت‌علمی و ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد. مقاله حاضر با رویکردی تفسیری به تحلیل تجارب اعضاء هیأت‌علمی از گذراندن دوره‌های فرصت مطالعاتی و تأثیر این دوره‌ها بر توسعه حرفه‌ای آنها پرداخته است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق هم شامل 25 نفر از دارندگان تجربه فرصت مطالعاتی بوده که به صورت هدفمند و ملاکی انتخاب شده‌اند. داده‌های مطالعه با مصاحبه‌های واقعه‌مدار گردآوری و به شکل استقرایی در قالب تحلیل مضمونی با نرم‌افزار Nvivo10 کدگذاری شدند. بنا به دیدگاه اعضاء هیأت‌علمی، آنهایی که به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند باید با بهره‌گیری از این فرصت، تغییرات عمده‌ای در سبک زندگی شخصی و کار حرفه‌ای خود ایجاد کنند: تنظیم برنامه بلندمدت برای زندگی خود و خانواده، سرمایه‌گذاری برای فرزندان در خارج از کشور، ترویج کار گروهی و اشتیاق بیشتر به تألیف کتب و مقالات علمی با کیفیت بالاتر، بهبود مهارت‌های تدریس و برخورد شایسته‌تر با دانشجویان و نهایتاً ایفاء نقش به عنوان رابط با دانشگاه‌های خارج کشور. نتیجه کاربردی و پیشنهاد این پژوهش هم آن است که برای افزایش تمایل اعضاء هیأت‌علمی در استفاده از فرصت‌های مذکور به عنوان عاملی مؤثر در ارتقاء شاخص‌های آکادمیک دانشگاه و ترغیب آنها در دستیابی به دانش تخصصی روز، اقداماتی از جمله تسهیل و تثبیت مقررات استفاده از فرصت مطالعاتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اجرای نوآوری‌ها و تجارب کسب‌شده اساتید مدنظر قرار گیرد.
رفرانس :