نسخه متنی مقاله

بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان فناور با رویکردی تفسیری؛ یک پژوهش پدیدارشناسانه

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • جهانگير  يداللهی فارسی

 • محمد صادق برادران

 • سید رضا  حجازی

  عضو هيتعلمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
 • مرتضی  اکبری

  عضو هيت علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
اطلاعات تماس:
 • جهانگير  يداللهی فارسی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد صادق برادران

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: m.s.baradaran@gmail.com
 • سید رضا  حجازی

  Affiliation: عضو هيتعلمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • مرتضی  اکبری

  Affiliation: عضو هيت علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
مطالعه شایستگی کارآفرینان فناور به عنوان قلب کسب‏وکارهای فناورانه، یکی از حوزه‏های پژوهشی اصلی در قلمروی کارآفرینی فناورانه است. با این حال، این مطالعات عمدتاً با رویکردی منطقی انجام گرفته به طوری که ضمن در نظر گرفتن کارآفرین و کار به شکل موجودیت‌هایی مستقل، فهرست‌هایی ساده‌سازی‌شده از شایستگی‌ها ارائه شده که تناسب چندانی با ماهیت نامعین و نااطمینانی بالا در فرآیند کارآفرینی فناورانه نداشته است. این مقاله بر آن است تا با بکارگیری رویکرد تفسیری به عنوان رویکردی بدیل، فهم موجود از شایستگی کارآفرینان فناور را توسعه ببخشد. بدین منظور، در چارچوب روش پدیدارشناسی با 19 کارآفرین فناور فعال کشور در بخش‌های مختلف فناوری مصاحبه شده است. تحلیل استقرایی داده‌ها حاکی است که شایستگی در تجربه زیسته کارآفرینان فناور، مقوله‌ای است بروز‌یابنده (نه پیشینی)، نسبی (نه مطلق)، کلی (نه مجموعی از اجزاء غیرمرتبط) و وابسته به نحوه ادراک کارآفرینان فناور از معنای کارآفرینی فناورانه. یافته‌های این پژوهش برای کارآفرینان فناور (از طریق تشریح مفهوم توسعه شایستگی)، فعالان حوزه آموزش (با ارائه راهکارهای نوین آموزشی همچون یادگیری حین عمل و مبتنی بر ارتقاء ادراک نقش) و مدیران مراکزی همچون شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (از طریق بهبود روش‌های شناسایی و هدایت افراد مستعد به منظور کارآفرینی فناورانه) کاربرد دارد.
رفرانس :