نسخه متنی مقاله

نقش نهادهای واسطه‌ای در ظهور صنعت زیست‌داروها در ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد سعید  تسلیمی

  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تهران ایران
 • محمد حسین  نقوی

  دانشجوي دكتراي سياستگذاري علم و فناوري دانشكده مديريت دانشگاه تهران
 • نیما مختارزاده

  عضو هيتعلمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
 • علی  بابایی

اطلاعات تماس:
 • محمد سعید  تسلیمی

  Affiliation: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تهران ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: Taslimi@ut.ac.ir
 • محمد حسین  نقوی

  Affiliation: دانشجوي دكتراي سياستگذاري علم و فناوري دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: naghavi@ut.ac.ir
 • نیما مختارزاده

  Affiliation: عضو هيتعلمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی  بابایی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
از دهه 90 میلادی فعالیت‌های پراکنده‌ای برای تولید داخلی زیست‌داروها آغاز و اکنون حدود 20 داروی نوترکیب در کشور تولید می‌شود. ظهور چندین شرکت فعال در این حوزه و تولید برخی داروهای خاص فناورانه - که ایران دومین تولیدکننده آنها در دنیا است – نشان‌دهنده پیشرفت شگرف ایران در تولید داروهای زیستفناورانه و شکل‌گیری یک صنعت کاملاً مستقل طی کمتر از دو دهه است. در این مقاله ظهور صنعت زیست‌داروی ایران به عنوان یک مطالعه موردی خاص در نظر گرفته و در یک تحقیق کیفی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور داده‌ها از طریق مصاحبه‌های اکتشافی و نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با استفاده از تحلیل تم و کدگذاری، تحلیل شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکل‌گیری اجتماعات منسجم میان برخی افراد در سطوح میانی دولت و دانشگاه منجر به ایجاد کارآفرینی نهادی جمعی بین دولت و دانشگاهیان شده و همین نیز نقطه آغاز ظهور صنعت زیست‌داروها در ایران است. علاوه بر این نشان داده شده که نهادهای واسطه‌ای سه نقش مهم در ظهور این صنعت در ایران ایفاء کرده‌اند: ایجاد درهم‌تنیدگی دولت-دانشگاهیان، ایجاد اجتماع منسجم میان کارآفرینان نهادی و همچنین تسهیل تأمین مالی و برقراری ارتباطات بین‌المللی.
رفرانس :