نسخه متنی مقاله

تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • مریم قائدی

 • مهرداد مدهوشي

  -
 • نادر   رازقی

  دانشیار گروه اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران
 • عبدالحمید   صفایی قادیکلایی

  دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه تهران
اطلاعات تماس:
 • مریم قائدی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: maryam.ghaedi12@gmail.com
 • مهرداد مدهوشي

  Affiliation: -
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • نادر   رازقی

  Affiliation: دانشیار گروه اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • عبدالحمید   صفایی قادیکلایی

  Affiliation: دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه تهران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
فساد در آموزش عالی پدیده‌ای است که نظام‌های آموزشی همواره با آن درگیر و هزینه‌های هنگفتی بابت آن پرداخته‌اند و هدف مقاله حاضر تدوین یک الگوی دانشگاهی عاری از فساد بر مبنای اسناد فرادستی و قوانین و مقررات نظام آموزش عالی ایران است که در پرتو آن رسالت کلیدی این نظام پیگیری شده و ارتقاء کیفیت آن نیز تأمین شود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن کیفی می‌باشد. در تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده و با رویکرد استقرایی، محتوای متنی اسناد فرادستی آموزش عالی به عنوان راهبردهای ابلاغی، تحلیل و مفاهیم در قالب کدهای باز و محوری استخراج شدند. ابتدا نمونه‌ای 77تایی از مجموعه قوانین آموزش عالی به صورت غیراحتمالی و هدفمند انتخاب و به واسطه آنها گونه‌شناسی قوانین نظام آموزش عالی ارائه و سپس با تحلیل محتوای 7 سند فرادستی منتخب آموزش عالی و استخراج گزاره‌های الزام‌آور برای دانشگاه‌ها، 19 مفهوم اصلی استخراج شد. مفاهیم استخراج‌شده در قالب چهار رویکرد گروه‌بندی شده‌اند: رویکرد مدیریتی و سیاست‌گذاری در آموزش عالی، تأمین منابع مالی و زیرساختی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و همچنین اجرای سیاست که پایش و ارزیابی آنها الگویی برآمده از معیارهای اسناد فرادستی آموزش عالی را پدید آورده است. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت اجرایی شدن الگوی استخراج‌شده مطرح شده است.
رفرانس :